محلول هیپوکلریت سدیم ای وی AV HUPOCHLOORIT SOLUTION

210,000 تومان

– محلول سدیم هیپوکلریت با غلظت 25/5 %

– جهت شستشو و ضدعفونی کانال ریشه در درمان اندو

– شستشوی داخل کانال ریشه ی دندان

– باز نمودن مجرای توبول قبل از پر کردن دندان

– برداشتن لایه ی اسمیر و بافت مرده

– شستشوی کانال های دارای التهاب لثه

– تخریب کامل بایوفیلم میکروبی انتروکوک فکالیس و حذف بایوفیلم های کهنه

– زدودن باقیمانده های غیرزنده پالپ در طول باز کردن مکانیکی کانال



عضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود .