کلتن از سال ۱۹۵۶ در زمینه تولید مواد قالبگیری و نوآورانه و همچنین دیگر مواد دندانپزشکی می باشد.
تولیدات کلتن در چهار کشور انجام می شود:
محصولات شیمیایی/پلیمری در کشور سوئیس
محصولات فنی و تکنیکال در کشور آمریکا
محصولات اندو از جمله ابزار روتاری در آلمان
بخشی از محصولات اندو در برزیل