علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

اپلیکاتور چسبنده Directa – Stik-n-Place

450,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
650,000 تومان780,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
210,000 تومان2,450,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

نوار ماتریکس Pulpdent – T Band

510,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

کیت فایبر پست – Medicent

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

ام تی ای کریر نازک – Falcon

495,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

کیت کامل سمباده Microdont – MIR

تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

فتوکنتراستور – Dental Photography Contraster

485,000 تومان685,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

برنیشر-Falcon

110,000 تومان