علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

اپلیکاتور چسبنده Directa – Stik-n-Place

450,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
تماس بگیرید
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
650,000 تومان780,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
190,000 تومان1,850,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

نوار ماتریکس Pulpdent – T Band

275,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

کیت فایبر پست – Medicent

1,500,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

ام تی ای کریر نازک – Falcon

380,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
25,000 تومان45,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

کیت کامل سمباده Microdont – MIR

580,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

فتوکنتراستور – Dental Photography Contraster

350,000 تومان580,000 تومان
علاقه مندم
علاقه مندم

ابزار و لوازم ترمیمی

برنیشر-Falcon

100,000 تومان
علاقه مندم