توجه : اندازه فرز ها در عکس برای مشاهده بهتر دارای بزرگنمایی هستند .