بلیچینگ مطب

بلیچینگ مطب :مرحله اول دندانها راخوب تمیزکرده .سپس رنگ اولیه دندان را میگیریم .گونه و لب و زبان را کامل کنارزده و لثه را با محافظ لثه میپوشانیم. بعد از اطمینان از کیور کامل محافظ لثه ماده بلیچینگ را طبق دستور کارخانه استفاده کرده.  طبق دستور بسته به میزان زمان مورد نظر اجازه میدهیم ماده روی دندان بماند . هرچند دقیقه ماده رو زیرو رو کرده تا رادیکال جدیدی که تولید میشوند. در مجاورت نسج دندان قرار بگیرد .اگر نیازی به فعال کننده بود از آن استفاده میکنیم . بعد از مدت زمانیکه کارخانه پیشنهاد کرده اضافات را با گاز تمیز با ساکشن خارج میکنیم .مابقی را با گاز تمیز میکنیم. سپس رنگ رامجدد میگیریم .اگر رنگ مورد نظر نبود کار را مجدد تکرار میکنیم. البته با توجه به امکان انجام تعداد دفعاتی که کارخانه مجاز اعلام کرده .در مرحله آخر اضافات را مجدد با ساکشن خارج و دندان ها رو میشوییم محافظ لثه را برداشته و دندانها رو پالیش میکنیم . بعد از آن حتما از محلول ضد حساسیت استفاده میکنیم.

مدلهای عرضه شده ونحوه کارکرد این ماده 

دو سرنگ جدا کننده و یک کانکتور که یکی هیدروژن پراکساید و دیگری اکتیوتور یا تیکنر که باید قبل استفاده باهم مخلوط بشوند.ابتدا کانتکتور را به یکی از سرنگها متصل و سپس به سرنگ دیگر متصل میکنیم. ممبرین داخل کانکتور با فشار سرنگ پاره شده و تا یکنواخت شدن رنگ حدود 50 بار ،25 مرتبه در هر سرنگ باید تکرار میکنیم.
بلیچینگ به صورت سرنگ ژل هیدروژن پراکساید و یک بسته پودر اکتیواتور،درپوش ژل را برداشته .سرنگ را کمی به عقب بکشید. آن را در پودر ریخته با اسپاتول مخلوط کنید .
سرنگ اتومیکس کافی است. در آن را برداشته وتیپ اتومیکس را روی آن قرارداده .مانند سایر اتومیکس ها ابتدا مقداری از آن را خارج و سپس استفاده نمایید.